Det forberedte læringsmiljø

Det forberedte miljøet er en viktig del av Montessoripedagogikken. Alle klasserom skal ha et miljø som er tilpasset behovene barna har, og det utviklingstrinnet de er på. Det handler både om hvordan det fysiske miljøet ser ut, med for eksempel møbler som er tilpasset barna, at de har plass til å jobbe både ved bord eller på tepper på gulvet, at materiellet er komplett, hvordan det er satt opp på hyllene. Det forberedte miljøet omhandler også det som skjer i miljøet. Et forberedt miljø er et fredelig og harmonisk sted som støtter vekst og utvikling, et miljø der det tilbys konstruktive og positive aktiviteter (https://montessorinorge.no/om-montessori/montessoripedagogikk/).

Det forberedte miljøet trenger voksen som observerer barna og ser hvor langt barna har kommet i sin utvikling, gruppas dynamikk, hva har barnet behov for nå og hvordan får vi bara videre i sin utvikling. Den voksne planlegger presentasjoner av materiell, harmoni og høflighetsøvelser. Den voksne må derfor endre på miljøet for å tilpasse barnets behov og egenskaper. Miljøene må også endres etter hvert som barna blir eldre.

En rød tråd etableres allerede det første året barnet går i barnehagen. Den voksen viser barnet materiellet og fungerer som en link mellom materiellet og barnet. Etter hvert opplever vi at barna blir mer og mer selvstendige og det er en god balanse mellom selvstendighet og gjensidig avhengighet og tilpasning. Barna klarer da på skolen å organisere sitt eget arbeid slik at de når de målene læreren setter. Læreren observerer, presenterer materiell og legger til rette for at eleven skal kunne være selvstendig.

Barna i et montessorimiljø får frihet til å velge hva de ønsker å jobbe med innenfor visse rammer. De får den frihet de mestrer. Det vil si at om læreren ser at barna ikke gjør det de skal på skolen så må denne friheten strammes inn slik at barnet lærer det de skal.

Et tilrettelagt miljø skal inspirere barna og gi barna lyst til å lære og utvikle seg.

Å delta positivt i et sosialt fellesskap er alltid et mål for den hjelpen som gis. En annen rød tråd er behovet for og trangen til arbeid, innsats og aktivitet i læring. Mennesker trenger å gi av seg selv, gjøre maksimum innsats for å få mest mulig ut­bytte av en hvilken som helst situasjon. Det forberedte miljøet tar aldri bort nødvendige utfordringer, bare unød­vendige hindringer (https://montessorinorge.no/om-montessori/montessoripedagogikk/).

Aldersblannede grupper.

Et Montessorimijø betår alltid av alderblannede grupper. Disse gruppene deles inn i 0-3 år, 3-6 år, 6-9 år, 9-12 år og 12-18 år.

Ved å ha alderblannede grupper skapes en dynamikk i gruppa. Barna får mulighet til å utvikle seg i sitt eget tempo med inspirasjon fra andre rundt seg. Læreprossesene er fleksible og åpne. Baran får også oppleve å vokse av å kunne hjelpe andre. De kan skape vennskap på tvers av alder.