Inntak av elever

Vi har godkjenning fra Utdanningsdirektoratet om å kunne ta inn 120 elever, men i oppstartsåret ønsker vi å begrense inntaket til maksimalt 45 elever for å sørge for en trygg og god oppstart. Ellers henviser vi til skolens inntaksreglement som er godkjent av Utdanningsdirektoratet og bestemmelsene i friskolelova.

Friskolelova § 3-1 fastslår blant annet:

3-1. Inntak av elevar

Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar, jf. opplæringslova §§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd. Skolane kan reservere eit avgrensa tal på elevplassar til søkjarar som kjem etter hovudinntaket.

Skolane skal ha eit inntaksreglement som viser prioriteringa av søkjarar, dersom søkinga er større enn kapasiteten til skolen. Reglementet skal innehalde reglar for prioritering ut frå saklege omsyn. Inntaksreglementet skal liggje innanfor den avgrensinga som følgjer av første og andre ledd. Skolen avgjer i samsvar med reglementet kven av søkjarane som skal takast inn.

Melding om inntak av elevar i grunnskolar skal sendast til heimkommunen til eleven.

Ved avgjerd etter desse reglane gjeld forvaltningslova. Avgjerd om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 2.

Departementet er klageinstans.

Inntaksskjema, inntaksreglement og ordensreglement

Dette er dokumenter som er viktige for inntaket av elever ved TMU. Inntaksskjemaet tas med i ferdig utfylt stand til inntakssamtalen med daglig leder. Inntaksreglementet sier en del om hvordan inntaket av nye elever blir gjennomført og ordensreglementet sier en del om de forventningene vi ved TMU har til våre elever.

Her er inntaksskjemaetinntaksreglemenet og ordensreglene våre.

Når det gjelder elever med behov for særskilte tiltak og spesialundervisning, så vil TMU legge så godt til rette som mulig for det. Vi vil da trenge de nødvendige opplysningene i god tid før skolestart slik at vi kan inngå avtaler med hjemkommunen, samt kunne inngå i samtaler med Pedagogisk Psykologisk tjeneste og andre instanser i kommunen som vi vil være avhengige og samarbeide med.