Inntak av elever

Vi har godkjenning fra Utdanningsdirektoratet om å kunne ta inn 120 elever, men i oppstartsåret ønsker vi å begrense inntaket til maksimalt 50 elever for å sørge for en trygg og god oppstart.

Friskolelova § 3-1 fastslår blant annet:

§ 3-1.Inntak av elevar

Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar, jf. opplæringslova §§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd. Dette gjeld òg skolar i utlandet og internasjonale skolar i Noreg. Skolane kan reservere eit avgrensa tal på elevplassar til søkjarar som kjem etter hovudinntaket.

Skolane skal ha eit inntaksreglement som viser prioriteringa av søkjarar, dersom søkinga er større enn kapasiteten til skolen. Reglementet skal innehalde reglar for prioritering ut frå saklege omsyn. Inntaksreglementet skal liggje innanfor den avgrensinga som følgjer av første og andre ledd. Skolen avgjer i samsvar med reglementet kven av søkjarane som skal takast inn.

Melding om inntak av elevar i grunnskolar skal sendast til heimkommunen til eleven.

Ved avgjerd etter desse reglane gjeld forvaltningslova. Avgjerd om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 2. Departementet er klageinstans.

Departementet er klageinstans.

Inntaksskjema, inntaksreglement og ordensreglement

Oppdaterte dokumenter vil legges ut her straks de er godkjente av Utdanningsdirektoratet, senest 01.02.19.

Inntil TMU har et godkjent inntaksreglement, kan du lese mer om Utdanningsdirektoratets tolkninger av lovverket her:

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/friskole/Private-skoler/Udir-5-2010-Inntak-til-private-skoler/