Skoleskyss

Barn som går på friskole har rett på gratis skoleskyss, hvis de har mer enn 2 km (1. klasse) eller 4 km (2. – 10. klasse) reisevei. Dette gjelder til og fra skolen, ikke til og fra SFO, men man kan f.eks. bruke skoleskyss til skolen og så hente barna selv etter SFO.

Du har rett på fri skoleskyss når du:

  • har over 2 km til skolen og går i 1.klasse
  • har over 4 km og går i 2.-10.klasse
  • har delt bosted og innfrir avstandskravet
  • har varig eller midlertidig funksjonshemming
  • har særlig farlig eller vanskelig veg til skolen. (Din bostedskommune avgjør det hvis det er under avstandskravet)

Du kan lese mer om rettigheter her:
Lover, forskrifter og retningslinjer – Trøndelag fylkeskommune

Mål avstand mellom hjem og skole her:
Mål avstand – Trøndelag fylkeskommune

Søknadsskjema leveres rektor:
Søknad om grunnskoleskyss
Botidsfordeling ved delt bosted
Skjema legeattest
Søknadsskjema farlig skoleveg

Dersom avstanden er under 2 km (1.trinn) og 4 km (2.-10.trinn) og vegen til skolen oppleves som særlig farlig, ta kontakt med din bostedskommune.

Klageadgang
Et vedtak på skoleskyss i grunnskolen kan etter forvaltningsloven § 28 påklages. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet søker har mottatt vedtaket. Kopi av vedtaket og skriftlig begrunnet klage kan sendes elektronisk til postmottak@trondelagfylke.no eller pr post til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets Hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Dersom opplysninger i klagen ikke gir Trøndelag fylkeskommune grunn til å endre vedtaket oversendes klagen til Statsforvalter i Trøndelag, som fatter endelig vedtak i saken.

På forespørsel gir fylkeskommunen, med visse begrensninger, veiledning og adgang til å se dokumentene i saken jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.

Barnets røst
Barnekonvensjonen art. 3 og art. 12 gir alle barn rett til å bli hørt i saker som vedrører dem og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Hensynet til barnets beste er en rettighet, et grunnleggende hensyn og en saksbehandlingsregel. Det betyr at kommunen/fylkeskommunen alltid skal vurdere hensynet til barnets beste, og det vil være en saksbehandlingsfeil dersom en slik vurdering ikke er gjort. I utgangspunktet skal eleven høres direkte, men eleven kan også høres gjennom objektive personer, foreldre, gjennom brev m.m. Det kan også tenkes at elevens stemme kommer tydelig nok frem i annen dokumentasjon. Eleven har ikke en plikt til å uttale seg. Kilde: Udir-2-2019 pkt.8.

Fylkeskommunen vil benytte skolen som kontaktpunkt ved eventuell direkte høring av barnet.